Cấu hình

Cấu hình Email
Để có thể gửi các chiến dịch đến cho khách hàng, bạn cần cấu hình tài khoản Email. Khi sử dụng HaraLoyalty bạn có thể kết nối với 3 loại dịch vụ email sau đ...
Mon, 9 Aug, 2021 at 9:23 PM
Cấu hình SMS
Để có thể gửi các chiến dịch đến cho khách hàng qua kênh SMS, bạn cần cấu hình tài khoản gửi SMS của bạn tại Haraloyalty. Hiện tại hệ thống Haraloyalty đang...
Fri, 4 Oct, 2019 at 10:08 AM
Cấu hình tích điểm: Điều kiện ghi nhận tích điểm
Giới thiệu tính năng: Điều kiện ghi nhận tích điểm là một trong những tính năng mới của HaraLoyalty, giúp mở rộng khả năng tích điểm theo từng điều kiệ...
Thu, 11 Jun, 2020 at 10:17 AM
Nhật ký hoạt động
Giới thiệu tính năng: Khi vận hành Haraloyalty, bạn sẽ cần phối hợp nhiều phòng ban với nhau để có thể theo dõi, quản lý và báo cáo về Khách hàng, Nhóm...
Tue, 10 Nov, 2020 at 2:44 PM
Nạp tiền tự động ZNS/SMS
Giờ đây, bạn có thể duy trì ngân sách các chiến dịch gửi tin nhắn một cách chủ động, nhờ vào tính năng ‘Nạp tiền tự động ZNS/SMS’ thông qua các cổng thanh t...
Fri, 10 Sep, 2021 at 11:51 AM

Cùng danh mục