Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa nhóm khách hàng để tạo mới theo nhu cầu kinh doanh của bạn trong từng giai đoạn. 

Chỉnh sửa nhóm khách hàng: 

Bước 1: 

Truy cập Haravan Marketing → Nhóm khách hàng → Chọn 1 nhóm khách hàng mà bạn muốn chỉnh sửa:

Bước 2: 

Chọn Chỉnh sửa điều kiện lọc

Tại đây, bạn có thể: 

  • Thay đổi tên nhóm khách hàng.

  • Thay đổi hoặc thêm điều kiện lọc.

  • Thay đổi giá trị của điều kiện lọc.

Bước 3:

Sau khi hoàn tất, nhấn Cập nhật để lưu thay đổi.

Xóa nhóm khách hàng: 

Bước 1: 

Truy cập Haravan Marketing → Nhóm khách hàng → Chọn 1 nhóm khách hàng mà bạn muốn xóa:

Bước 2:

Sau đó bạn nhấp vào chọn thao tác → nhấn Xóa

Chọn Đồng ý:

Sau khi xóa nhóm khách hàng hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị như sau: