Để gửi Email và SMS cho khách hàng, đầu tiên bạn cần cấu hình tài khoản Email và SMS. Bạn có thể xem các cầu hình tài khoản Email và SMS tại đây.


Tiếp theo bạn chuẩn bị nội dung và bắt đầu tạo chiến dịch để gửi Email hoặc SMS đến khách hàng. Bạn có thể xem hướng dẫn cách tạo chiến dịch tại đây.