Hiện tại, nếu bạn đang sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm của Haravan như Hararetail, Haraweb, Harasocial; dữ liệu khách khi mua sắm tại các kênh này sẽ tự đồng bộ về hệ thống quản lý tập trung của Haravan và danh sách khách hàng sẽ hiển thị ở phần Nguồn Khách hàng từ Haravan.


Tuy nhiên, hiện tại hệ thống Haraloyalty còn cho phép bạn nhập dữ liệu từ nhiều nguồn vào hệ thống và quản lý tập trung với Haravan và sau đó dữ liệu khách hàng đó cũng sẽ xuất hiện ở phần Nguồn khách hàng từ Haravan. Bạn có thể xem cách nhập dữ liệu khách hàng vào Haravan tại đây


Lưu ý: Nếu muốn tất cả khách hàng sau khi nhập vào hệ thống được tự động kích hoạt thành viên, bạn phải bật tính năng tự động kích hoạt thành viên. Bạn có thể xem bài viết hướng dẫn tại đây.


Hiên tại hệ thống Haraloyalty vẫn chưa hỗ trợ kết nối trực tiếp với các hệ thống khác để tự động đồng bộ dữ liệu khách hàng.