Khi chọn cho phép Áp dụng khuyến mãi OmniPower cùng chương trình khách hàng thân thiết, đôi lúc bạn sẽ gặp một số trường hợp “Vì sao lại hệ thống lại không áp dụng giảm giá cho khách hàng dù đã kích hoạt cho phép?” 

Dưới đây là một số nguyên nhân và câu trả lời cho các trường hợp mà bạn có thể thắc mắc: 

1. Khách hàng đang ở hạng thành viên Silver, tuy nhiên khi mua hàng lại không áp dụng được chiết khấu giảm của hạng? 

Nguyên nhân: Đơn hàng đã được áp dụng giảm giá tuy nhiên đó là mã khuyến mãi được tạo từ hệ thống OmniPower. Tuy nhiên tại admin Haraloyalty → thiết lập khách hàng thân thiết → Chiết khấu đơn hàng thân thiết  khách hàng chưa nhấn chọn vào ô “Áp dụng chương trình khách hàng thân thiết cùng với khuyến mãi” 

⇒ Hệ thống sẽ chỉ áp dụng được 1 mã khuyến mãi được tạo trên admin OmniPower, còn với chiết khấu dành cho hạng thành viên Silver sẽ không thể áp dụng được do khách hàng chưa “Cho phép áp dụng đồng thời” 

2. Tại hệ thống OmniPower bạn thiết lập 2 mã khuyến mãi bao gồm: 

  • Mã khuyến mãi có thể sử dụng chung với chương trình khuyến mãi khác:

  • Mã khuyến mãi không sử dụng chung với chương trình khuyến mãi khác:

Bạn kích hoạt cho phép áp dụng chung chương trình KHTT và mã khuyến mãi

Vậy trong trường hợp này, hệ thống sẽ áp dụng được mã khuyến mãi nào chung với chương trình khách hàng thân thiết?

⇒ Cả 2 mã khuyến mãi được tạo từ hệ thống OmniPower đều có thể áp dụng được chung với chương trình khách hàng thân thiết (không phân biệt mã khuyến mãi đó có cho phép áp dụng chung với chương trình khuyến mãi hay không).

3. Tương tự ở câu 2, bạn tạo 2 mã khuyến mãi tại hệ thống OmniPower (mã dùng chung và mã không dùng chung với chương trình khuyến mãi). Tuy nhiên, bạn tiếp tục tạo thêm 1 chương trình khuyến mãi tại hệ thống OmniPower. 

Có kích hoạt cho phép áp dụng chung chương trình KHTT và mã khuyến mãi

Vậy hệ thống sẽ áp dụng khuyến mãi như thế nào? 

⇒ Nếu áp dụng mã khuyến mãi có điều kiện là không dùng chung với chương trình khuyến mãi thì chương trình khuyến mãi được tạo từ hệ thống OmniPower sẽ không thể hoạt động. Tại đây chỉ sẽ áp dụng giảm giá đối với mã khuyến mãi và chương trình khách hàng thân thiết (câu 2).

⇒ Nếu áp dụng mã khuyến mãi cho phép dùng chung với chương trình khuyến mãi. Tại đây hệ thống sẽ áp dụng cả 3: chương trình KHTT, chương trình khuyến mãi và mã khuyến mãi được tạo tại OmniPower.