Trên phiên bản hiện tại của Haraloyalty, tính năng này chỉ xuất hiện tại các tài khoản chính (tài khoản thiết lập ban đầu, có quyền phân quyền cho nhân viên) để đảm bảo tính bảo mật thông tin của khách hàng. Khi chọn Xuất nhóm khách hàng, dữ liệu sẽ được gửi về email được dùng để thiết lập tài khoản ban đầu.

Bạn có thể xem lại HDSD của Xuất dữ liệu nhóm khách hàng tại đây.