Khi chiến dịch đã hoàn thành bạn có thể xem lại nội dung dùng để chạy chiến dịch bằng cách.


Bước 1: 

Truy cập vào Haraloyalty, chọn Chiến dịch.
Bước 2:

Chọn vào biểu tượng Báo cáo bên cạnh phải chiến dịch mà bạn cần xem lại nội dung.Bước 3:

Bạn hãy chọn vào phần Nội dung.Bước 4:

Sau đó bạn có thể coi lại tất cả thông tin chi tiết cũng như nội dung của chiến dịch tại đây.