Việc cấu hình hạng thành viên sẽ giúp bạn thiết lập thời hạn cho chương trình hạng thành viên của cửa hàng bạn.


Để tạo cấu hình cho chương trình thành viên, bạn cần thực hiện các thao tác sau.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn chương trình loyalty.Bước 2:

Chọn tính năng Thăng hạng.


Bước 3:

Chọn Cấu hình hạng thành viên.Bước 3:

Chọn các loại cấu hình cho chương trình thành viên của bạn.

  • Không thời hạn: Thành viên sẽ không bao giờ bị hạ hạng thành viên.
  • Xếp lại hạng thành viên sau một khoảng thời gian không mua hàng: Sau một khoảng thời gian mà bạn quy định nếu khách không phát sinh đơn hàng mới sẽ bị hạ hạng thành viên.
  • Xếp lại theo định kỳ: Theo định kỳ, hệ thống sẽ tự động hạ hạng thành viên của tất cả khách hàng.    1. Đối với loại cấu hình Không thời hạn, bạn chỉ cần bấm nút Lưu thiết lập để hoàn tất cấu hình.    2. Đối với loại cấu hình Xếp lại hạng thành viên sau một khoảng thời gian không mua hàng, đầu tiên bạn cần chọn khoảng thời gian khách hàng sẽ bị hạ hạng nếu không phát sinh đơn hàng mới.


    

Tiếp theo, bạn có thể chọn hạ xuống hạng thành viên thấp nhất hoặc hạ theo từng bậc.Cuối cùng, bấm vào nút Lưu thiết lập để hoàn tất.


 


    3.  Đối với loại cấu hình Xếp lại theo định kỳ, đầu tiên bạn cần chọn mốc thời gian khách hàng sẽ bị hạ hạng.Tiếp theo, bạn có thể chọn hạ xuống hạng thành viên thấp nhất hoặc hạ theo từng bậc.Cuối cùng, bấm vào nút Lưu thiết lập để hoàn tất.